Thursday, February 14, 2008

Ngadyi Laban sa Mga Bathala sa Lupa

Panginoon,
Ikaw lang ang tunay na makapangyarihan
'Di silang sa mundo'y naghahari-harian
Pabagsakin Mo silang mga tampalasan
'Pagkat laging may dulot na kaligaligan.

Itakwil gaya ng nagsipagrebeldeng anghel
Mga kabig ni Lucifer, tore ni Babel
Laging ipinang-uumang kanilang kawil
Kaya lumalaganap ang madlang hilahil.

'Di sila si Zeus, ni anak niyang si Hercules
Dapat lang matagpas ng tabak ni Damocles
Araw-araw nakataas ang mga boses
Kung makapang-usig daig pa ang huwes.

Isaboy Mo po ang Iyong nagbabagang apoy
Na sa kaluluwa nila'y magpapataghoy
'Pagkat daanan nilalagyan ng kumunoy
Aming kapanganiban kapag nanaluysoy.

Nagmamalabis mga bathala sa lupa
Ikaw Panginoon gusto nilang ibaba
Turuan Mo po silang magpakumbaba
Kung hindi ay dapat nga silang mapuksa.

Lahat kami sa Iyo lamang lumuhod
Matigil anumang pagiging balunglugod
Makabangon pa sa sandaling matalisod
At hindi sa mga dios-diosan sumusunod.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...