Sunday, November 16, 2014

Bihagin Natin ang Magdamag

Bihagin natin ang magdamag
H'wag hayaang ito'y makapusag
Upang ang liwanag ay mabanaag
Gapos ng alinlanga'y makakalag,
Habang nagpupuyos ang init
Na namamahay sa ating dibdib
Upang ito'y lalong magrikit
Hayaang masunog ang katauhan
Sa lagablab ng pagtitinginan
Nang magkabisa ating kapangyarihan
Marahas ngunit matimpi at banayad
Pag-ibig nating ayaw paawat
Maanong kapayakan ay ating kitlin
Lalawig ang buhay, walang singlambing
Upang maipadama ang pagmamahal
Sa kabila ng rehas na bakal
'Pagkat malaon na tayong nakaselda
Sa silid ng ating pandama
Kaya't 'dikailangang umalma
Bagkus ito'y hanapin mo sa tuwina
Nanaisin mo pa ba ang hungkag na kalayaan
Sa gitna ng mundong mapanlinlang?
Halina't ikulong natin ang gabi
Habang ang bituin sa ati'y nagsisindi
Mahal kita ng ubod-tindi
At wala ni munting pagsisisi.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...