Sunday, November 16, 2014

Dikta ng Puso

Kung mahal mo ako 'di dapat mangamba
Sa anumang dikta 'di magpapadala
Bagkus susundin lang ay ang nadarama
Bawat pagsubok magiging matibay ka.

Maging bagyo ay haharapin mong pilit
Kahit bagang ng ngipin nila'y magalit
Sadyang ganyan sa landas maraming tinik
Sa kanilang batas ibig kang ipiit.

Kaya't lumaya ka'r h'wag pabibilanggo
Sa pag-ibig mo ba'y magpapakadungo?
Kanino man 'di dapat tayo yumuko
Mahal na mahal kita h'wag kang sumuko!

Nandirito ako upang umalalay
Magiging madali mahirap mang bagay
Sabihin man nilang tayo'y palasuway
Hahayaan ko bang ikaw'y mapawalay?

Lakasan mo ang loob mo sa panganib
Sa harap ninuman tayo ay titindig
Hanggang sa sila'y lubusang manalig
'Di na manghihimasok pa't manyayanig.

Sana naman ako ay iyong ipatanggol
Sa gitna ng paghatol nila't pagtutol
Ang puso natin ay malayang dadaloy

Pag-iibigan 'di basta mapuputol.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...