Monday, November 9, 2015

Ang Dilim at Liwanag ng Pag-ibig

Tulad ng buwan at araw
Ang pag-ibig ay nagbibigay-tanglaw
Upang sa sanga-sangang landas ay 'di maligaw
Mga pusong naghahanap ng pag-ibig
Sa mundong mapanglaw at kay ligalig
May sulong sa kadilima'y nagniningas
Na tila ba 'di mauubusan ng gaas
Akala natin 'di marunong magpahimakas
Pilit pinapatay ng mga talipandas
Mga anino silang 'di laging makasunod
Maaaring magtaksil sa pagtalikod
Nasaan na ang binitiwang sumpa
Sadyang ito ay nakahalik sa lupa
Kahungkagan, may uod na sumisira
Ang pag-ibig ay ligaya't paninimdim
Sa pag-aagawan ng liwanag at dilim.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...