Sunday, November 16, 2014

Paano Papawiin ang Takot ng Mga Bata?

Ang pagkatakot sa isang bagay ay karaniwan nang nananahan sa isip ng bata. Normal lang naman ang ganito sa mga bata subali’t kapag nasobrahan ay hindi na maganda ang kanilang nagiging pagtugon sa isang situwasyon. Mahalaga ang ginagampanan ng mga magulang sa paghubog ng personalidad at pag-iisip ng mga bata. Dahil kung anuman ang mga training na natatanggap nila sa kanilang murang gulang ay mayroon itong epekto sa kanilang pagtanda.

May mga batang makakita lang ng anumang hayop ay natatakot na. Ipaliwanag sa bata na hindi lahat ng hayop ay nakatatakot gaya ng kanyang iniisip. Para malabanan ang takot nito ay ilapit ito sa isang hayop at ipakitang hindi ito nananakit maliban na lang kung sasaktan. Pero dapat ring ituro sa bata ang mga hayop na dapat na iwasan para na rin sa kanilang kapakanan.

Mayroon din namang mga batang mag-aaral na natatakot sa examination. Ang nararapat lang na gawin dito ay hikayatin itong mag-aral mabuti nang sa gayun ay maging handa siya sa anumang pagsusulit. Siguradong mawiiwili pa sa pag-aaral ang bata kaysa isiping mahirap ang isang pagsusulit. Isa itong magandang paraan para maihanda ang bata sa mga hamon pang darating kapag siya ay lumaki na.

Pero may mga bata rin namang matatalino pagdating sa pag-aaral. Kaso, ang problema ay nagkakaroon ang mga ito ng problema pagdating sa pag-a-adjust sa aspetong sosyal o pakikisalamuha sa ibang mga bata. Bakit hindi ito mangyayari? Eh, ang kanyang isip ay nakatuon lang sa mga aralin sa paaralan. Ni ultimong pakikipaglaro sa ibang bata ay hindi na nila magawa. Problema ang ganito dahil magiging sobra ang kanilang pagkamahiyain. Dapat alalahanin ng mga magulang na hindi lamang ang IQ ang dapat na umunlad kundi maging ang pakikitungo ng kanilang anak sa ibang tao. Makabubuting hikayatin din ang bata na maging active hindi lang sa pag-aaral kundi sa pakikisalamuha sa mga kaeskuwela niya. Puwede rin itong isama sa mga children’s party at iba pang pagtitipon para sa mga bata.

Masama rin ang sobrang pananakot sa mga bata. Karaniwan na lang kasi sa mga magulang na kapag hindi mapaunod ang kanilang anak ay tinatakot na kuhanin ng multo, aswang at kung anu-ano pang panakot sa bata. Kapag nasobrahan kasi ay nagiging magugulatin o nerbiyoso ang bata at nananahan sa isip nito ang masamang imahen bunga ng ating pananakot.

Ilan lamang ang mga ito sa kinatatakutan ng mga bata. Bilang nakatatanda dapat nating silang alalayan para pawiin ang kanilang takot.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...